Wat is een Duurzaam Wijkcontract?

Het Duurzaam Wijkcontract (DWC) is een instrument voor stadsontwikkeling dat de levenskwaliteit in Brusselse wijken wil verbeteren door burgerparticipatie aan te moedigen: dit staat bekend als 'stadsvernieuwing'. Het DWC is een actieplan dat beperkt is in tijd en ruimte. Het wordt overeengekomen tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de gemeente en de bewoners van een wijk. Het bevat een programma van acties die moeten worden uitgevoerd binnen een bepaald budget.

Concreet betekent dit het uitvoeren van projecten om huisvesting, openbare ruimte, mobiliteit, milieu en sociale cohesie te verbeteren.

Het doel is om de levenskwaliteit van de bewoners te verbeteren en tegemoet te komen aan de behoeften van de buurt. Burgerparticipatie en een milieubewuste aanpak staan centraal in alle acties.

Het Duurzaam Wijkcontract is een unieke kans om de wijk een nieuwe impuls te geven en samen concrete projecten uit te voeren.

Conscience is het eerste duurzame wijkcontract dat een deel van de gemeente Evere bestrijkt. Andere buurten in Evere komen in aanmerking voor een DWC.

We hopen dat er meer zullen volgen!

Hoe wordt een wijk geselecteerd?

Elk jaar stelt de Brussels Hoofdstedelijke Regering, in functie van de beschikbare financiële middelen, een lijst op van de wijken die in aanmerking komen om deel te nemen aan een Duurzaam Wijkcontract.

Het selectieproces houdt rekening met een aantal objectieve factoren met betrekking tot sociaaleconomische omstandigheden, huisvesting en levenskwaliteit.

Er wordt voorrang gegeven aan wijken :

  • met een hoge mate van sociale ongelijkheid, zoals hoge werkloosheid en onzekere levensomstandigheden
  • met een groot aantal woningen die slecht uitgerust, te klein of ongeschikt voor bewoning zijn
  • waar de leefomgeving onaangenaam is, met sterk verslechterde gevels en interieurs, vervallen gebouwen en een gebrek aan groene ruimten
  • waar bewoners zich onzeker kunnen voelen en sociale banden worden verzwakt.

De hele prioritaire interventiezone waarbinnen de duurzame wijkcontracten worden uitgevoerd, wordt de “ZSH” of “Zone voor Stedelijke Herwaardering” genoemd.

Vervolgens stelt de gemeente, in samenwerking met een studiebureau, voor elk Duurzaam Wijkcontract een programma op. Om een programma op te stellen dat zo goed mogelijk beantwoordt aan de behoeften van de wijk, doet de gemeente een beroep op de deelname van bewoners, lokale actoren en gebruikers van de wijk om hun mening te verzamelen.

Financiering

Het Conscience Duurzaam Wijkcontract is gebaseerd op een budget van 12,5 miljoen euro aan subsidies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 600.000 euro van de gemeentebegroting.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Gemeente Evere

De DWC heeft betrekking op 5 soorten acties

Nieuwe huizen
Herinrichting van openbare ruimten
Opzetten van wijkinfrastructuren
Het leven in de wijk verbeteren
Burgerinitiatieven

Het proces van het Duurzaam Wijkcontract is verdeeld in drie verschillende fasen:

Voorbereidingsfase (+/- 10 maanden)

Deze periode, ook wel "jaar 0" genoemd, is gewijd aan de ontwikkeling van het programma. Na een studie van het gebied door een adviesbureau en in overleg met de omwonenden en verenigingen worden verschillende operaties binnen een bepaalde perimeter gedefinieerd.

Programma-implementatiefase (4 jaar)

Deze fase omvat het opzetten van het DWC-programma.

Afrondingsfase (+/- 2 jaar)

Renovatie- en bouwprojecten nemen vaak nog eens twee jaar in beslag.

Waar staan we vandaag?

1 – Voorbereidingsfase
2 – Programma-implementatiefase
3 – afrondingsfase

De reikwijdte van de DWC Conscience

Hoe kun je deelnemen?

Er zijn veel manieren om betrokken te raken: je kunt een speler (projectleider) of een toeschouwer (gebruiker/begunstigde) zijn in buurtprojecten. Ledereen heeft iets bij te dragen.

Prev
Next